Algemene Voorwaarden

Verkoopsvoorwaarden Extraverde BV

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van en elke verkoopovereenkomst met Extraverde.

AANBOD 
De vermelde prijzen en eventuele promoties zijn enkel geldig op moment van verschijning op de site. De consument kan zich er later niet op beroepen. Alle prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele verzendingskosten.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten of diensten. Eventuele sierpotten op de foto’s zijn niet inbegrepen in de prijs van de plant. De planten worden geleverd in een plastic kuippot.
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

VERKOOPOVEREENKOMST 
Het verkoopscontract wordt opgemaakt bij de laatste stap van de bestelprocedure. U aanvaardt dan ook van rechtswege de volledige, onderhavige algemene voorwaarden. Het verkoopscontract wordt pas definitief wanneer deze bevestigd wordt door de betaling van de prijs door de koper. Extraverde BV houdt zich het recht voor een bestelling te weigeren indien bepaalde onregelmatigheden zich voordoen. U wordt hiervan binnen de 48 uur per e-mail van op de hoogte gebracht.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving (zie ook onze Privacyverklaring). Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
Zolang de verschuldigde som niet op rekening van Extraverde staat, zullen de bestelde goederen niet opgestuurd worden.

LEVERING
Afhankelijk van het tijdstip dat wij Uw betaling ontvangen, kan een bestelling in de meeste gevallen geleverd worden binnen de 5 à 7 werkdagen (sneller indien op die manier geafficheerd). Bij bestellingen met grote maten, speciale planten of planten die moeilijk verkrijgbaar zijn, kan de leveringstermijn echter langer zijn. De vooropgestelde leveringsdata zijn steeds onder voorbehoud van goede weersomstandigheden. Bij slechte weersomstandigheden wordt Uw bestelling later geleverd. Wij brengen U hiervan via e-mail op de hoogte. Indien de koper een foutief leveringsadres opgeeft, of de goederen kunnen op het opgegeven adres niet afgeleverd worden, zullen de kosten voor nieuwe verzending steeds ten laste van de koper zijn. Bij bepaalde gevallen van overmacht kan de verkoper van zijn leveringsplicht ontheven worden (bv brand, staking, vorstschade...). In dit geval wordt de koper terugbetaald. Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen. De geleverde goederen blijven integraal en exclusief eigendom van Extraverde tot volledige betaling van hoofdsom, intresten en eventuele andere kosten ontvangen is. De goederen worden bij een thuislevering op de begane grond (gelijkvloers) afgeleverd. Dit wil zeggen dat we enkel naast de vrachtwagen of in de directe omgeving ervan lossen. Het voertuig mag de verharde weg niet verlaten.

VERLIES OF BESCHADIGING BIJ TRANSPORT 
Eventuele schade dient binnen de 3 dagen na ontvangst van de goederen aan ons te worden meegedeeld. Zoniet kan er geen sprake zijn van terugname of vervanging van de goederen.
Gelieve er rekening mee te houden dat een plant een levend organisme is. Het is best mogelijk dat er vruchten of bloemen aan de plant hingen op het moment van verzending maar dat deze afgevallen zijn tijdens het transport – ondanks de beste zorgen voor een goede verpakking en verzorgd transport. Dat is een natuurlijk proces voor hetwelk wij niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden.

BEDENKTIJD / HERROEPINGSRECHT
In geval van verkoop op afstand, waarbij de goederen verzonden worden en niet ter plaatse afgehaald, en indien het een consument betreft, heeft deze het recht om van de aankoop af te zien, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen een termijn van 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. In voorkomend geval dient de consument op eigen kosten de goederen terug te bezorgen.
Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van een duidelijke e-mail op ondubbelzinnige wijze per e-mail aan de ondernemer op webwinkel@extraverde.be.
Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan Extraverde.
De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar de afzender.
Goederen die teruggestuurd worden zonder voorafgaand bericht worden niet aanvaard.
Pas na ontvangst van de teruggezonden goederen en na grondige inspectie van de staat hiervan wordt het aankoopbedrag teruggestort.

ANNULATIE 
Annulatie of wijziging van een bestelling is niet mogelijk. Voorschotten zijn niet recupereerbaar bij annulatie van een bestelling.

KLACHTEN 
Klachten kunnen per email ingediend worden via webwinkel@extraverde.be. Extraverde verbindt zich ertoe elke klacht binnen de 7 werkdagen te behandelen en te beantwoorden.

GARANTIE 
De garantietermijn en -voorwaarden kunnen verschillen van product tot product. Indien u voor een bepaald artikel aanspraak wilt maken op de ervoor voorziene garantie dan kan U ons best een e-mail sturen. Uitgesloten van de groeigarantie is het afsterven van een plant als gevolg van uitdroging, infectie door insecten, schimmels of andere belagers en het verkeerd gebruik van bestrijdingsmiddelen. Hagen die zonder steundraad en bomen die zonder boompaal geplant zijn vallen ook niet onder de groeigarantie. Eventuele transportkosten zijn ten laste van de koper.

INFORMATIE 
Extraverde levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie, op of via de site, onbeschikbaar zou zijn, zal Extraverde de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Extraverde kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren op webwinkel@extraverde.be. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaandelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever of de respectievelijke eigenaar van de data. Foto’s en andere data zijn beschermd door intellectuele rechten en mogen niet gekopieerd worden of op eender welke manier voor andere doeleinden gebruikt worden. De intellectuele rechten behoren toe aan Extraverde of rechthoudende derden.

AANSPRAKELIJKHEID 
De aansprakelijkheid van Extraverde beperkt zich tot maximaal de vervanging van de geleverde goederen ter waarde van het factuurbedrag exclusief BTW.  Extraverde geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Extraverde verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
Voor onderhoudsproducten voor zwembad/vijver is het belangrijk dat u nauwgezet de instructies van de fabrikant opvolgt, dewelke u op de verpakking of bijgevoegde handleiding vindt. De aansprakelijkheid van Extraverde gaat niet verder dan deze van de fabrikant. Extraverde kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor foutief gebruik van de producten.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN 
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.